Newsy

Zgrupowanie kondycyjne Czechy 2018

Zgrupowanie kondycyjne w Czechach. Od poniedziałku do piątku pracowaliśmy nad kondycją ogólną. Wychodziliśmy w góry na 4-5h dziennie w ciężkich warunkach atmosferycznych. Zdobyliśmy między innymi Łysą Górę 1323mnpm i Smrk 1276mnpm.

Przekaż 1% na Fundację PGE Energia Ciepła.

Kończy się czas roz­li­czeń z fi­sku­sem. Z na­leż­ne­go Urzę­do­wi Skar­bo­we­mu podatku mogą Państwo od­li­czyć 1% i prze­ka­zać na rzecz Fun­da­cji PGE Energia Ciepła, która należy do grona or­ga­ni­za­cji pożytku pu­blicz­ne­go. ​Chcieli­by­śmy w tym miejscu po­dzię­ko­wać za za­ufa­nie i uznanie dla naszej dzia­łal­no­ści, czego wyrazem były liczne wpłaty 1% podatku, jakich do­ko­na­li­ście Państwo w latach ubie­głych. ​Jeśli zde­cy­du­je­cie Państwo prze­ka­zać 1% na rzecz Fun­da­cji w ze­zna­niu po­dat­ko­wym za rok 2017 w od­po­wied­niej rubryce PIT należy wpisać numer KRS: 0000 204 954, na­to­miast w pozycji cel - sekcja że­glar­ska.

Miasto wspiera żeglarzy TS Kuźnia!

Po­dzie­lo­ne zostały środki na re­ali­za­cję zadania z zakresu two­rze­nia wa­run­ków, w tym or­ga­ni­za­cyj­nych sprzy­ja­ją­cych roz­wo­jo­wi sportu w naszym mieście. Sekcja otrzy­ma­ła na ca­ło­rocz­ną dzia­łal­ność pieniążki z tej dotacji. Chcie­li­by­śmy ser­decz­nie po­dzię­ko­wać za wspar­cie naszych działań i za­wod­ni­ków w nad­cho­dzą­cym sezonie re­ga­to­wym 2018! ... Wielkie dzięki! :)

Kontakt >

Administracja

Serwis oparty na: ConfigLevel 3 Framework

Copyright © 2011 Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik Developed by nickesh.pl

Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik