Newsy

Sezon regatowy 2019 zakończony!

W miniony weekend odbyły się regaty za­koń­cze­nia sezonu w TS Kuźnia. Ro­ze­gra­ne zostały wyścigi w klasie Laser i Opti­mist. Podczas klu­bow­ego spo­tka­nia wrę­czy­li­śmy wy­róż­nie­nia i nagrody dla za­wod­ni­ków, spon­so­rów i ro­dzi­ców. Opu­ści­li­śmy banderę tym samym za­my­ka­jąc sezon że­glar­ski w naszej sekcji.
Dzię­ku­je­my wszyst­kim za kolejny wspólny sezon!

Zakończenie Sezonu Żeglarskiego 2019 w TS Kuźnia

26 paź­dzier­ni­ka spo­ty­ka­my się aby po­że­gnać mi­ja­ją­cy sezon re­ga­to­wy 2019, w którym no­to­wa­li­śmy bardzo dobre wyniki spor­to­we. Będzie to czas na pod­su­mo­wa­nie że­glar­skie­go roku, wrę­cze­nie nagród, wy­róż­nień i po­dzie­ko­wań. Za­wod­ni­cy wezmą udział w tra­dy­cyj­nych re­ga­tach klu­bo­wych w klasach Laser i Opti­mist. O godz. 16.​00 od­bę­dzie się spo­tka­nie klubowe w re­stau­ra­cji Przy­nę­ta na które za­pra­sza­my za­wod­ni­ków, ro­dzi­ców oraz wszyst­kich przy­ja­ciół naszej sekcji :)
Po akwenie regat będzie że­glo­wał jach typu "Trener" z którego pokładu będzie można ob­ser­wo­wać zma­ga­nia naszych za­wod­ni­ków. 

Regaty Zakończenia Roku Szkolnego 2018/2019

W najbliższy weekend 15 czerwca 2019 odbędą się regaty zakończenia żeglarskiego roku szkolnego 2018/2019!
Do udziału w regatach zapraszamy wszystkich uczestników PEWiŻ, uczestników zajęć popołudniowych, dzieci uczęszczające do klas żeglarskich oraz
zawodników klasy Optimist TS Kuźnia Rybnik!!!
Do kibicowania oraz do udziału w spotkaniu przy grillu zapraszamy wszystkich rodziców :)

Kontakt >

Administracja

Serwis oparty na: ConfigLevel 3 Framework

Copyright © 2011 Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik Developed by nickesh.pl

Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik