Artykuły

Przekaż 1% na Fundację EDF Polska.

Kończy się czas roz­li­czeń z fi­sku­sem. Z na­leż­ne­go Urzę­do­wi Skar­bo­we­mu podatku mogą Państwo od­li­czyć 1% i prze­ka­zać na rzecz Fun­da­cji EDF Polska, która od 2006 roku należy do grona or­ga­ni­za­cji pożytku pu­blicz­ne­go. ​Chcieli­by­śmy w tym miejscu po­dzię­ko­wać za za­ufa­nie i uznanie dla naszej dzia­łal­no­ści, czego wyrazem były liczne wpłaty 1% podatku, jakich do­ko­na­li­ście Państwo w latach ubie­głych. ​Jeśli zde­cy­du­je­cie Państwo prze­ka­zać 1% na rzecz Fun­da­cji w ze­zna­niu po­dat­ko­wym za rok 2015 w od­po­wied­niej rubryce (poz 137) for­mu­la­rza PIT 37 należy wpisać numer KRS: 0000 204 954, na­to­miast w pozycji 139 - sekcja że­glar­ska.

O żeglarzach z TS Kuźnia w mediach.

W ostatnich dniach pojawiły się dwa artykuły w regionalnych "Nowinach" o naszej sekcji. Pierwszy jest podsumowaniem sezonu przez trenera Jacka Błaszczyka - link:  http://sport.nowiny.pl/sport/114415-jestesmy-w-zeglarskiej-ekstraklasie.html Następny tekst dotyczy podsumowania roku rybnickiego sportu, gdzie także pojawiła się wzmianka  o żeglarzach z TS Kuźnia - link  http://sport.nowiny.pl/sport/114492-sportowe-abcadlo-czyli-wspomnienie-2015-roku.html
Zachęcamy do lektury :)

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku! :)

Aby Święta Bożego Narodzenia były Bliskością i Spokojem, a Nowy Rok – Dobrym Czasem. W Nowym 2016 roku życzymy Wam słońca, wiatru i super at­mos­fe­ry na tre­nin­gach i re­ga­tach  - wszyst­kim za­wod­ni­kom, ro­dzi­com, sym­pa­ty­kom i że­gla­rzom życzą tre­ne­rzy sekcji że­glar­skiej TS Kuźnia :) 

Żeglarskie spotkanie przed świętami.

Ser­decz­nie za­pra­sza­my wszyst­kich klu­bo­wi­czów i sym­pa­ty­ków naszej sekcji na tra­dy­cyj­ne spo­tka­nie przed świę­ta­mi, które od­bę­dzie się 16.​12.​15 (środa) o godz.   18.​00 w sie­dzi­bie Fun­da­cji EDF Polska. Będzie okazja po­wspo­mi­nać przy slaj­do­wi­sku miniony sezon oraz po­roz­ma­wiać o planach sekcji na rok na­stęp­ny. Ser­decz­nie za­pra­sza­my! :)

Przemek Miarczyński nas odwiedził :)

W niedzielę spotkaliśmy się z żeglarskim multimedalistą Przemkiem Miarczyńskim. Była to okazja poznać Przemka, zadać nurtujące pytania, posłuchać o karierze i zwykłej pracy zawodnika. Pont opowiadał o kampaniach olimpijskich, swoim pierwszym medalu, pracy którą wykonał, swoich niezliczonych wyjazdach, rodzinie, a także o odżywianiu sportowca. Wszystko w bardzo sympatycznej atmosferze, króra jak mamy nadzieję głęboko zapadnie w pamięci naszym zawodnikom. Pont dziękujemy Ci bardzo za przybycie, spotkanie i oczywiście zawsze zapraszamy w odwiedziny do Rybnika! :)

Drużynowe Mistrzostwa Małopolski

Ostatnie regaty sezonu 2015 za nami! W miniony weekend nasi najmłodsi zawodnicy wystartowali w regatach zespołowych rozegranych na krakowskich Bagrach. Naszą sekcję reprezentowały dwa zespoły. TS Kuźnia I w składzie: Hania Koczar, Karolina Tomczyk, Ela Smyczek, Igor Labocha zajął 4 miejsce, TS Kuźnia II w składzie: Karolina Tomczyk, Julia Kozubowicz, Grzesiek Bartoniek, Robert Szymański zajął 6 miejsce.

Już 17-18.10.15 Zakończenie Sezonu z TS Kuźnia.

Już w wekeend 17-18.​10.​2015 spo­ty­ka­my się aby po­że­gnać mi­ja­ją­cy sezon re­ga­to­wy 2015, w którym no­to­wa­li­śmy bardzo dobre wyniki spor­to­we, na arenie europejskiej, ogól­no­pol­skiej i w Po­łu­dnio­wej Lidze Lasera i Opti­mi­sta! Będzie to czas na pod­su­mo­wa­nie że­glar­skie­go roku, wrę­cze­nie nagród, wy­róż­nień i po­dzie­ko­wań. W tym roku ści­ga­li­smy się w trzech klasach - Opti­mist, Laser 4.7, Laser Radial na po­zio­mie regat re­gio­nal­nych, kra­jo­wych, mi­strzow­skich (OOM, MPJ, MMM) oraz Mi­strzostw Europy w trzech grupach tre­nin­go­wych. Odbyły się zajęcia naborowej szkółki wa­ka­cyj­nej. Za­koń­cze­nie uczcimy tra­dy­cyj­nie re­ga­ta­mi! Program w czytaj artykuł. Zapraszamy!

Kontakt >

Administracja

Serwis oparty na: ConfigLevel 3 Framework

Copyright © 2011 Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik Developed by nickesh.pl

Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik