Zakończymy udany sezon 2013!

Już w wekeend 19-20.10.2013 spo­ty­ka­my się aby po­że­gnać mi­ja­ją­cy sezon re­ga­to­wy 2013, w którym notowaliśmy bardzo dobre wyniki sportowe i odnosiliśmy sukcesy! Będzie to czas na pod­su­mo­wa­nie że­glar­skie­go roku, wrę­cze­nie nagród, wy­róż­nień i po­dzie­ko­wań. W tym roku ści­ga­li­smy się w trzech klasach - Opti­mist, Laser 4.7, Laser Radial na po­zio­mie regat re­gio­nal­nych, kra­jo­wych, mi­strzow­skich (OOM, MPJ) oraz Mi­strzostw Europy w trzech grupach tre­nin­go­wych. Odbyły się dwa  kursy na stopień że­gla­rza jach­to­we­go. Za­koń­cze­nie uczcimy tra­dy­cyj­nie re­ga­ta­mi! Oto i program:

18,10,13 (piątek)

18.​00 - Ze­bra­nie Rady Sekcji

19,10,13 (sobota)

10,00 – odprawa ster­ni­ków regat w klasach: Opti­mist Błę­kit­ni, Opti­mist, Laser 4.7, Laser Radial i  Omega.

11,30 – start do pierw­sze­go wyścigu regat

18,00 – spo­tka­nie klubowe - nagrody, wy­róż­nie­nia, po­dzię­ko­wa­nia, po­czę­stu­nek.

20,10,13 (nie­dzie­la)

11,00 – start do ko­lej­nych wy­ści­gów regat. Pierw­szy wyścig dnia jest wy­ści­giem o „Błę­kit­ną wstęgę”.

16,00 – za­koń­cze­nie regat i uro­czy­ste opusz­cze­nie bandery.

Wpisowe do regat dla klasy Omega – 150 zł

Wpisowe do Błę­kit­nej  Wstęgi – 50 zł.

Lista za­wod­ni­ków w klasie Omega jak do tej pory przedstawia się następująco:

1. Jerzy Le­wan­dow­ski

2. Mi­ro­sław Małek

3. Alek­san­der Mettler

4. Mi­ro­sław Piecha

5. Maciej Piecha

6. Jacek Błasz­czyk

7. Marcin Oj­co­wicz

8. Ryszard Mo­ścic­ki

9. Tomasz Duda

10. Dariusz Migacz

11. Michał Olchawski

12. Piotr Sikorski

Kontakt >

Administracja

Serwis oparty na: ConfigLevel 3 Framework

Copyright © 2011 Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik Developed by nickesh.pl

Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik