Po raz drugi dostajemy środki ministerialne z programu "Klub".

Miło nam po­in­for­mo­wać, że nasz wniosek złożony na re­ali­za­cję zadania w ramach pro­gra­mu "KLUB" fi­nan­so­wa­ne­go ze środków Fun­du­szu Rozwoju Kultury Fi­zycz­nej został po­zy­tyw­nie roz­pa­trzo­ny. Sekcji została przy­zna­na kwota 10000 zł na dzia­łal­ność naszego klubu. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za zaufanie i wspar­cie naszych działań oraz naszych młodych że­gla­rzy z TS Kuźnia. Wielkie dzięki! :)

Kontakt >

Administracja

Serwis oparty na: ConfigLevel 3 Framework

Copyright © 2011 Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik Developed by nickesh.pl

Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik