KLASA SPORTOWA O PROFILU ŻEGLARSKIM - HARMONOGRAM NABORU

Sekcja Że­glar­ska TS Kuźnia Rybnik oraz Zespół Szkół Spor­to­wych w Rybniku prowadzą nabór do klasy spor­to­wej o PROFILU ŻE­GLAR­SKIM - 4 klasa SP. Klasa Spor­to­wa zor­ga­ni­zo­wa­na zo­sta­nie w Zespole Szkół Spor­to­wych w Rybniku w roku szkol­nym 2018/2019
Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem naboru.

 

 

Har­mo­no­gram naboru do IV klasy spor­to­wej o profilu że­glar­skim:

1. 04.​06. 2018 godz. 18.​15  sala 110 w ZSS w Rybniku ZE­BRA­NIE RO­DZI­CÓW DZIECI KAN­DY­DU­JĄ­CYCH DO KLASY SPOR­TO­WEJ O PROFILU ŻE­GLAR­SKIM.  (spo­tka­nie do­ty­czą­ce or­ga­ni­za­cji testów spraw­no­ścio­wych oraz or­ga­ni­za­cji zajęć w klasie że­glar­skiej)

2. 15.​05.​2018 godz.​8.​00 -  4.​06.​2018 godz.​15.​00Skła­da­nie wnio­sków o przy­ję­cie do klasy Spor­to­wej o profilu Że­glar­skim w se­kre­ta­ria­cie szkoły.  

3. 8.​06.​2018 godz.​16.​00 SALA GIM­NA­STYCZ­NA ZSS w RybnikuPrze­pro­wa­dze­nie próby spraw­no­ści fi­zycz­nej, o której mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświa­to­we 

4. 14.​06.​2018 godz.​12.​00Podanie do pu­blicz­nej wia­do­mo­ści przez komisję re­kru­ta­cyj­ną listy kan­dy­da­tów, którzy uzy­ska­li po­zy­tyw­ny wynik próby spraw­no­ści fi­zycz­nej, o której mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświa­to­we 

5. 22.​06.​2018 godz. 10.​00 - 25.​06.​2018 godz. 15.​00Uzu­peł­nie­nie wniosku o przy­ję­cie o świa­dec­two ukoń­cze­nia od­po­wied­niej klasy szkoły pod­sta­wo­wej. 

6. 26.​06.​2018 godz. 12.​00Podanie do pu­blicz­nej wia­do­mo­ści przez komisję re­kru­ta­cyj­ną listy kan­dy­da­tów przy­ję­tych i kan­dy­da­tów nie­przy­ję­tych w po­stę­po­wa­niu re­kru­ta­cyj­nym. 

Opis testów spraw­no­ścio­wych dla kan­dy­da­tów do klas o profilu że­glar­skim na stronie sekcji zagle.rybnik.pl/programedukacji/

Roz­po­czę­cie nauki - wrze­sień 2018 r.

Kontakt >

Administracja

Serwis oparty na: ConfigLevel 3 Framework

Copyright © 2011 Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik Developed by nickesh.pl

Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik