PROGRAM EDUKACJI WODNEJ i ŻEGLARSKIEJ

BEZ­PŁAT­NE ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW KLAS 1-3 SZKOŁY POD­STA­WO­WEJ

Sekcja Że­glar­ska TS Kuźnia Rybnik, Zespół Szkół Sportowych w Rybniku oraz Miasto Rybnik za­pra­sza­ją uczniów klas 1-3 szkoły pod­sta­wo­wej do udziału w bez­płat­nych za­ję­ciach z ŻE­GLAR­STWA. Or­ga­ni­zo­wa­nych w ramach godzin do­dat­ko­wych WF-u.

PROGRAM EDU­KA­CJI WODNEJ I ŻE­GLAR­SKIEJ skie­ro­wa­ny jest dla uczniów klas 1-3 szkół pod­sta­wo­wych w Rybniku.
Od roku szkol­ne­go 2017/2018 zarówno PEWiŻ jak i klasy spor­to­we o PROFILU ŻE­GLAR­SKIM or­ga­ni­zo­wa­ne będą przy Zespole Szkół Spor­to­wych w Rybniku (byłe Gim­na­zjum nr 2)

Har­mo­no­gram zajęć: 
- wrze­sień, paź­dzier­nik, kwie­cień, maj, czer­wiec -  zajęcia na wodzie  które od­by­wa­ją się nie­za­leż­nie od pogody  na terenie Sekcji Że­glar­skiej TS Kuźnia Rybnik w Sto­do­łach.
- li­sto­pad, marzec - zajęcia ogól­no­ro­zwo­jo­we oraz teo­re­tycz­ne pro­wa­dzo­ne na terenie szkoły.

Uczest­nic­two w pro­gra­mie jest cał­ko­wi­cie bez­płat­ne.

Zajęcia od­by­wa­ją się raz w ty­go­dniu w dwóch grupach.
Poniedziałki godz. 16.30-18.00
Wtorki godz. 16.30- 18.00

WARUNKI UCZEST­NIC­TWA w PEWiŻ:
Zgło­sze­nia do PPRO­GRA­MU na rok szkolny 2018/2019 prosimy nad­sy­łać na adres 
a.​mru­gal­ska@​zagle.​rybnik.​pl 
W tytule wpi­su­je­my "PROGRAM EDU­KA­CJI WODNEJ I ŻE­GLAR­SKIEJ"
W treści: 
- Imię i Na­zwi­sko oraz wiek dziecka
- Szkołę oraz klasę do jakiej dziecko uczęsz­cza 

Po prze­sła­niu ZGŁO­SZE­NIA otrzy­ma­cie Państwo maila zwrot­ne­go za­wie­ra­ją­ce­go warunki uczest­nic­twa w za­ję­ciach. 
Pierw­sze zajęcia odbędą się po 16 wrze­śnia 2018 r. 

Ilość miesjc jest ograniczona.

Zapraszamy:)

Galeria

ligaregatowaslaskfinal17_06_2018_9E0A4873.jpg
ligaregatowaslaskfinal17_06_2018_9E0A4873.jpg
ligaregatowaslaskfinal17_06_2018_9E0A4568.jpg
ligaregatowaslaskfinal17_06_2018_9E0A4568.jpg
30716139_2075976209341297_7864529476292444160_n.jpg
30716139_2075976209341297_7864529476292444160_n.jpg
ligaregatowaslaskfinal17_06_2018_9E0A3736.jpg
ligaregatowaslaskfinal17_06_2018_9E0A3736.jpg
ligaregatowaslaskfinal17_06_2018_9E0A5606.jpg
ligaregatowaslaskfinal17_06_2018_9E0A5606.jpg
ligaregatowaslaskfinal17_06_2018_9E0A4139.jpg
ligaregatowaslaskfinal17_06_2018_9E0A4139.jpg

Kontakt >

Administracja

Serwis oparty na: ConfigLevel 3 Framework

Copyright © 2011 Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik Developed by nickesh.pl

Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik