Zakończenie Sezonu Żeglarskiego 2019 w TS Kuźnia

26 paź­dzier­ni­ka spo­ty­ka­my się aby po­że­gnać mi­ja­ją­cy sezon re­ga­to­wy 2019, w którym no­to­wa­li­śmy bardzo dobre wyniki spor­to­we. Będzie to czas na pod­su­mo­wa­nie że­glar­skie­go roku, wrę­cze­nie nagród, wy­róż­nień i po­dzie­ko­wań. Za­wod­ni­cy wezmą udział w tra­dy­cyj­nych re­ga­tach klu­bo­wych w klasach Laser i Opti­mist. O godz. 16.​00 od­bę­dzie się spo­tka­nie klubowe w re­stau­ra­cji Przy­nę­ta na które za­pra­sza­my za­wod­ni­ków, ro­dzi­ców oraz wszyst­kich przy­ja­ciół naszej sekcji :)
Po akwenie regat będzie że­glo­wał jach typu "Trener" z którego pokładu będzie można ob­ser­wo­wać zma­ga­nia naszych za­wod­ni­ków. 

W pro­gra­mie ;) :
9.​00 - spo­tka­nie za­wod­ni­ków w sekcji - przy­go­to­wa­nie sprzętu, odprawa za­wod­ni­ków,
10.​00 - 14.​30 - wyścigi na wodzie, rejsy jachtem klasy "Trener" dla ro­dzi­ców, ro­dzeń­stwa i ob­ser­wa­to­rów;) (Rejsy w pierwszej kolejności będą zarezerwowane dla uczniów klasy 1ż oraz ich rodziców:))
14.​30 - posiłek dla za­wod­ni­ków
15.​30 - uro­czy­ste opusz­cze­nie Bandery pod masztem klu­bo­wym
16.​30 - Spo­tka­nie Klubowe w Przy­nę­cie. Ogło­sze­nie wyników regat, spo­tka­nie klubowe pod­su­mo­wu­ją­ce sezon 2019, grill.

 

Plan wy­ści­gów dla po­szcze­gól­nych grup:

10.​00- 14.​00 - wyścigi dla: Opti­mist Grupa B, Laser, 
10.​00- 13.​00 - wyścigi dla: Klasy Że­glar­skie 
13.​00- 14.​00 - wyścigi w konkurencji "tam i nazot" dla wszystkich chętnych dzieci potrafiących trzymać ster ;)
Każdy za­wod­nik po­wi­nien za­mel­do­wać się w sekcji nie później niż na 1h przed startem. Dzieci na brzegu po­zo­sta­ją pod opieką ro­dzi­ców.

 

Zgło­sze­nia do regat przyj­mu­ją tre­ne­rzy w swoich grupach do 23.10.2019.

Zachęcamy wszystkich do pomocy w przygotowaniu poczęstunku dla dzieci po zejściu z wody oraz dla wszystkich na grilla po spotkaniu klubowym w Przynęcie.
Mile widziane ciasta, sałatki, smalczyki i inne ;)

Program może ulec zmianie i będzie w 100 % zależny od pogody, wszelkie informacje/zmiany będziemy umieszczać na naszej stronie www.zagle.rybnik.pl 

Za­pra­sza­my!

Kontakt >

Administracja

Serwis oparty na: ConfigLevel 3 Framework

Copyright © 2011 Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik Developed by nickesh.pl

Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik