PROGRAM EDUKACJI WODNEJ i ŻEGLARSKIEJ

PROGRAM EDUKACJI WODNEJ I ŻEGLARSKIEJ


NABÓR DO 1 i 4 klasy sportowej  SP o profilu żeglarskim 

Z wielką przyjemnością ogłaszamy nabór do 1 i 4  klasy SPORTOWEJ O PROFILU ŻEGLARSKIM w Szkole Podstawowej nr 10 w Rybniku przy Zespole Szkół Sportowych!

  Wnioski o przyjęcie do 1 klasy SP można składać w sekretariacie Zespołu Szkół Sportowych (ul. Grunwaldzka 18) w dniach 2 kwietnia  (godz. 8:00) do 11 kwietnia 2019 roku (godz. 15:00).

Wnioski o przyjęcie do 4 klasy SP można składać w sekretariacie Zespołu Szkół Sportowych (ul. Grunwaldzka 18) w dniach 15 maj  (godz. 8:00) do 4 czerwiec 2019 roku (godz. 15:00).

Serdecznie zapraszamy na dni otwarte w Zespole Szkół Sportowych oraz na ZAJĘCIA OTWARTE w Sekcji Żeglarskiej TS Kuźnia Rybnik!
Na spotkaniach przedstawione zostaną zasady rekrutacji, zasady organizacji klasy żeglarskiej w której wszystkie zajęcia odbywają się w czasie lekcji oraz założenia programu szkolenia dopasowany do wieku uczniów klas 1. 
Przedstawimy Państwu korzyści płynące z członkostwa w klasie żeglarskiej wynikające między innymi z możliwości spędzania czasu aktywnie na powietrzu pod okiem wykwalifikowanego trenera organizującego nie tylko zajęcia na wodzie ale również zajęcia ogólnorozwojowe, gry i zabawy ruchowe itp.
W trakcie ZAJĘĆ OTWARTYCH w Sekcji będzie możliwość obserwowania zajęć na wodzie oraz wzięcia w nich udziału :)

 

ZAJĘCIA OTWARTE w Sekcji Żeglarskiej TS Kuźnia Rybnik w Rybniku Stodołach (przy Zaporze Czołowej)
I dzień - 8 kwiecień godz. 17.00
II dzień - 9 kwiecień godz. 17.00
Serdecznie zapraszamy dzieci wraz z rodzicami!

ZARZĄDZENIE 76/2019 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym

Regulamin naboru:

Do 1 klasy sportowej o profilu żeglarskim przyjmuje się kandydatów, którzy:
1) Posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (dostarczone najpóźniej w dniu 15.04.2019r.)
2) Posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły lub oddziału;
3) Przedstawią pisemną opinię na temat kandydata wystawioną przez wychowawcę grupy przedszkolnej; (Ze względu na specyfikę sportu oraz dbałość o bezpieczeństwo, Sekcja zastrzega sobie możliwość odbycia z opiekunami kandydatów indywidualnej rozmowy opiniującej )
4) Poddadzą się próbie sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez Sekcję Żeglarską TS Kuźnia Rybnik, próba odbędzie się w terminie 15.04.2019 godz.16.00 w   Sekcji Żeglarskiej TS Kuźnia Rybnik w Rybniku Stodołach (wjazd od ul. Rudzkiej jak na Zaporę Czołową)

Opis próby sprawności fizycznej kandydatów do 1 klasy sportowej o prof. żeglarskim:
1. Mm brzucha - 5 powtórzeń wykonanych w 20 sekund - zaliczenie
2. Skłon w przód  - dotknięcie palcami rąk podłoża przy wyprostowanych kolanach  - zaliczenie
3. Skok w dal z miejsca – na odległość min 5 długości swoich stóp - zaliczenie
4. Bieg wahadłowy – przenoszenie drewnianych klocków z pkt A do pkt B w czasie 20 sek. - zaliczenie
5. Próba na wodzie - wejście do łódki oraz próba przepłynięcia na wiośle do wyznaczonego punktu (ocenie nie podlegają umiejętności żeglarskie) - zaliczenie.

Próbę sprawności fizycznej uznaje się za zaliczoną w przypadku jeśli:- kandydat uzyska 3 z 4 zaliczeń w próbach nr. 1-4 oraz uzyska zaliczenie próby nr. 5

Warunkiem powstania klasy sportowej jest zakwalifikowanie minimum 20 dzieci.

 

ZAJĘCIA SKS -BEZPŁATNE ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW KLAS 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Sekcja Że­glar­ska TS Kuźnia Rybnik, Zespół Szkół Sportowych w Rybniku oraz Miasto Rybnik za­pra­sza­ją uczniów klas 1-3 szkoły pod­sta­wo­wej do udziału w bez­płat­nych za­ję­ciach z ŻE­GLAR­STWA. Organizowanych w ramach godzin dodatkowych WF-u.

PROGRAM EDU­KA­CJI WODNEJ I ŻE­GLAR­SKIEJ skie­ro­wa­ny jest dla uczniów klas 1-3 szkół pod­sta­wo­wych w Rybniku.
Od roku szkolnego 2017/2018 zarówno PEWiŻ jak i klasy sportowe o PROFILU ŻEGLARSKIM organizowane będą w Zespole Szkół Sportowych w Rybniku 

Har­mo­no­gram zajęć: 
- wrze­sień, paź­dzier­nik, kwie­cień, maj, czer­wiec -  zajęcia na wodzie  które odbywają się nie­za­leż­nie od pogody  na terenie Sekcji Że­glar­skiej TS Kuźnia Rybnik w Sto­do­łach.
Zajęcia odbywają się w dwóch grupach:
- GRUPA PONIEDZIAŁKOWA godz. 16.30 - 18.00
- GRUPA WTORKOWA godz. 16.30 - 18.00

- li­sto­pad, marzec - zajęcia ogól­no­ro­zwo­jo­we oraz teo­re­tycz­ne prowadzone na terenie ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH Rybniku (ul. Grunwaldzka 18.)
- PONIEDZIAŁEK 16.30- 18.00 - ŁĄCZONE GRUPY 

O ewentualnej nieobecności dziecka na zajęciach prosimy informować trenera telefonicznie (tel. 502 771 987)

Uczest­nic­two w pro­gra­mie jest cał­ko­wi­cie bez­płat­ne.


WARUNKI UCZESTNICTWA w PEWiŻ:
Zgłoszenia do PPROGRAMU na rok szkolny 2018/2019 prosimy nadsyłać na adres 
a.​mru­gal­ska@​zagle.​rybnik.​pl 
W tytule wpi­su­je­my "PROGRAM EDU­KA­CJI WODNEJ I ŻE­GLAR­SKIEJ"
W treści: 
- Imię i Na­zwi­sko oraz wiek dziecka
- Szkołę oraz klasę do jakiej dziecko uczęsz­cza 

Po prze­sła­niu ZGŁO­SZE­NIA otrzy­ma­cie Państwo maila zwrot­ne­go za­wie­ra­ją­ce­go warunki uczestnictwa w zajęciach. 

 

 

4 i 5 KLASA SP - KLASA SPORTOWA O PROFILU ŻEGLARSKIM

Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik oraz Zespół Szkół Sportowych w Rybniku prowadzą klasy sportowe o profilu żeglarskim. Od września 2018 roku w klasach tych regularnie uczy się żeglarstwa ponad 40 dzieci!

TSKuzniaRybniksekcjazeglarska_9E0A606216_06_2018.jpg
TSKuzniaRybniksekcjazeglarska_9E0A606216_06_2018.jpg
ligaregatowaslaskfinal17_06_2018_9E0A4663.jpg
ligaregatowaslaskfinal17_06_2018_9E0A4663.jpg
DSC06940.jpg
DSC06940.jpg
DSC06942.jpg
DSC06942.jpg
DSC06980.jpg
DSC06980.jpg
ligaregatowaslaskfinal17_06_2018_9E0A4568.jpg
ligaregatowaslaskfinal17_06_2018_9E0A4568.jpg
Puchar_Rybnika_544.jpg
Puchar_Rybnika_544.jpg
DSC06950.jpg
DSC06950.jpg
DSC06952.jpg
DSC06952.jpg
TSKuzniaRybniksekcjazeglarska_IMG_162316_06_2018.jpg
TSKuzniaRybniksekcjazeglarska_IMG_162316_06_2018.jpg
DSC06961.jpg
DSC06961.jpg
ligaregatowaslaskfinal17_06_2018_9E0A4046.jpg
ligaregatowaslaskfinal17_06_2018_9E0A4046.jpg
ligaregatowaslaskfinal17_06_2018_IMG_1679.jpg
ligaregatowaslaskfinal17_06_2018_IMG_1679.jpg
ligaregatowaslaskfinal17_06_2018_9E0A4868.jpg
ligaregatowaslaskfinal17_06_2018_9E0A4868.jpg
DSC07091.jpg
DSC07091.jpg
ligaregatowaslaskfinal17_06_2018_9E0A5649.jpg
ligaregatowaslaskfinal17_06_2018_9E0A5649.jpg

Kontakt >

Administracja

Serwis oparty na: ConfigLevel 3 Framework

Copyright © 2011 Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik Developed by nickesh.pl

Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik