PROGRAM EDUKACJI WODNEJ i ŻEGLARSKIEJ

PROGRAM EDUKACJI WODNEJ I ŻEGLARSKIEJ


BEZPŁATNE ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW KLAS 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Sekcja Że­glar­ska TS Kuźnia Rybnik oraz Miasto Rybnik za­pra­sza­ją uczniów klas 1-3 szkoły pod­sta­wo­wej do udziału w bez­płat­nych za­ję­ciach z ŻE­GLAR­STWA. Organizowanych w ramach godzin dodatkowych WF-u.

PROGRAM EDU­KA­CJI WODNEJ I ŻE­GLAR­SKIEJ skie­ro­wa­ny jest dla uczniów klas 1-3 szkół pod­sta­wo­wych w Rybniku.
Od roku szkolnego 2017/2018 zarówno PEWiŻ jak i klasy sportowe o PROFILU ŻEGLARSKIM organizowane będą przy Zespole Szkół Sportowych w Rybniku (byłe Gimnazjum nr 2)

Har­mo­no­gram zajęć: 
- wrze­sień, paź­dzier­nik, kwie­cień, maj, czer­wiec -  zajęcia na wodzie  które odbywają się nie­za­leż­nie od pogody  na terenie Sekcji Że­glar­skiej TS Kuźnia Rybnik w Sto­do­łach.
- li­sto­pad, marzec - zajęcia ogól­no­ro­zwo­jo­we oraz teo­re­tycz­ne prowadzone na terenie szkoły.

Uczest­nic­two w pro­gra­mie jest cał­ko­wi­cie bez­płat­ne.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w dwóch grupach.

WARUNKI UCZESTNICTWA w PEWiŻ:
Zgłoszenia do PPROGRAMU na rok szkolny 2018/2019 prosimy nadsyłać na adres 
a.​mru­gal­ska@​zagle.​rybnik.​pl 
W tytule wpi­su­je­my "PROGRAM EDU­KA­CJI WODNEJ I ŻE­GLAR­SKIEJ"
W treści: 
- Imię i Na­zwi­sko oraz wiek dziecka
- Szkołę oraz klasę do jakiej dziecko uczęsz­cza 

Po prze­sła­niu ZGŁO­SZE­NIA otrzy­ma­cie Państwo maila zwrot­ne­go za­wie­ra­ją­ce­go warunki uczestnictwa w zajęciach. 
Pierwsze zajęcia odbędą się po 16 września 2018 r. 

 

 

KLASA SPORTOWA O PROFILU ŻEGLARSKIM

Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik oraz Zespół Szkół Sportowych w Rybniku zakończyły nabór do IV i V klasy sportowej o profilu żeglarskim. 
Nauka w klasach sportowych rozpocznie się od września 2018 roku.

W dniach 29-31.08.2018 odbędą się zajęcia integracyjne dla uczniów klasy IV żeglarskiej. Zajęcia będą się odbywać w Sekcji Żeglarskiej TS Kuźnia Rybnik (w Rybniku Stodołach) w godzinach 9.00 -16.00.  

ZAJĘCIA INTEGRACYJNE DLA UCZNIÓW KLASY IV ŻEGLARSKIEJ

Zapraszyamy uczniów klasy IV żeglarskiej na zajęcia integracyjne w dniach 29-31.08.2018 w godzinach 9.00 - 15.00 w Sekcji Żeglarskiej TS Kuźnia Rybnik w Rybniku Stodołach.

Dzieci nalerzy wyposażyć w:
- obfite drugie śniadanie oraz picie najlepiej w bidonie,
- komplet ubrań oraz buty na zmianę (tylko odzież sportowa),
- nieprzemakalna odzież (spodnie, kurtka),
- dokumenty: deklaracja członka sekcji (w załączniku) oraz aktualne badania sportowe.

 

BADANIA SPORTOWE

W dniu 28.08.2018 w Sekcji Żeglarskiej dr. Krzysztof Potera przeprowadzi badania sportowe dla uczniów klas żeglarskich.
IV klasa - godzina 17.30
V klasa - godzina 19.00

Aby dziecko mogło zostać przebadane musi posiadać:
- aktualne wydniki badań: EKG, morfologia, mocz, poziom cukru, waga, wzrost ucznia.
- 30 zł/dziecko - opłata za badanie 
Przebadane zostaną wyłącznie dzieci pod opieką rodzica/opiekuna prawnego.

Deklarację uczestnictwa w badaniach nalerzy zgłosić trenerowi Wojtkowi do 20.08.2018 (tel. 502 771 987) w SMS wpisując imię i nazwisko dziecka.

Wszyscy uczniowie IV i V klasy sportowej żeglarskiej zobowiązani są do dostarczenia aktualnych badań sportowych do dnia 29.08.2018 do trenera Wojtka Szymczaka.  Jeżeli uczeń nie uczestniczy w badaniach w wyznaczonym terminie, zobowiązany jest wykonać badania we własnym zakresie.

TSKuzniaRybniksekcjazeglarska_9E0A606216_06_2018.jpg
TSKuzniaRybniksekcjazeglarska_9E0A606216_06_2018.jpg
DSC06940.jpg
DSC06940.jpg
DSC06942.jpg
DSC06942.jpg
DSC06980.jpg
DSC06980.jpg
ligaregatowaslaskfinal17_06_2018_9E0A4568.jpg
ligaregatowaslaskfinal17_06_2018_9E0A4568.jpg
Puchar_Rybnika_544.jpg
Puchar_Rybnika_544.jpg
DSC06950.jpg
DSC06950.jpg
DSC06952.jpg
DSC06952.jpg
TSKuzniaRybniksekcjazeglarska_IMG_162316_06_2018.jpg
TSKuzniaRybniksekcjazeglarska_IMG_162316_06_2018.jpg
DSC06961.jpg
DSC06961.jpg
ligaregatowaslaskfinal17_06_2018_9E0A4046.jpg
ligaregatowaslaskfinal17_06_2018_9E0A4046.jpg
ligaregatowaslaskfinal17_06_2018_IMG_1679.jpg
ligaregatowaslaskfinal17_06_2018_IMG_1679.jpg
ligaregatowaslaskfinal17_06_2018_9E0A4663.jpg
ligaregatowaslaskfinal17_06_2018_9E0A4663.jpg
ligaregatowaslaskfinal17_06_2018_9E0A4868.jpg
ligaregatowaslaskfinal17_06_2018_9E0A4868.jpg
DSC07091.jpg
DSC07091.jpg
ligaregatowaslaskfinal17_06_2018_9E0A5649.jpg
ligaregatowaslaskfinal17_06_2018_9E0A5649.jpg

Kontakt >

Administracja

Serwis oparty na: ConfigLevel 3 Framework

Copyright © 2011 Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik Developed by nickesh.pl

Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik