PROGRAM EDUKACJI WODNEJ i ŻEGLARSKIEJ

PROGRAM EDUKACJI WODNEJ I ŻEGLARSKIEJ

KLASA SPORTOWA O PROFILU ŻEGLARSKIM

Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik oraz Zespół Szkół Sportowych w Rybniku ogłaszają nabór do klasy sportowej o PROFILU ŻEGLARSKIM - 4 klasa SP. Klasa Sportowa zorganizowana zostanie w Zespole Szkół Sportowych w Rybniku w roku szkolnym 2018/2019
( ul.Grunwaldzka 18).
Oferta skierowana jest do uczniów klas 3 wszystkich Rybnickich Szkół Podstawowych.

Harmonogram naboru do klasy sportowej o profilu żeglarskim:

1. 04.06. 2018 godz. 18.15  sala 110 w ZSS w Rybniku
ZEBRANIE RODZICÓW DZIECI KANDYDUJĄCYCH DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU ŻEGLARSKIM. 
 (spotkanie dotyczące organizacji testów sprawnościowych oraz organizacji zajęć w klasie żeglarskiej)

2. 15.05.2018 godz.8.00 -  4.06.2018 godz.15.00
Składanie wniosków o przyjęcie do klasy Sportowej o profilu Żeglarskim w sekretariacie szkoły.  

3. 8.06.2018 godz.16.00 SALA GIMNASTYCZNA ZSS w Rybniku
Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej, o której mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe 

4. 14.06.2018 godz.12.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik próby sprawności fizycznej, o której mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe 

5. 22.06.2018 godz. 10.00 - 25.06.2018 godz. 15.00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie o świadectwo ukończenia odpowiedniej klasy szkoły podstawowej. 

6. 26.06.2018 godz. 12.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym. 

Opis testów sprawnościowych dla kandydatów do klas o profilu żeglarskim (załącznik 2 i 3) oraz Program Szkolenia w załączniku:


Rozpoczęcie nauki - wrzesień 2018.

 

 


BEZPŁATNE ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW KLAS 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Sekcja Że­glar­ska TS Kuźnia Rybnik oraz Miasto Rybnik za­pra­sza­ją uczniów klas 1-3 szkoły pod­sta­wo­wej do udziału w bez­płat­nych za­ję­ciach z ŻE­GLAR­STWA!!! Organizowanych w ramach godzin dodatkowych WF-u.

PROGRAM EDU­KA­CJI WODNEJ I ŻE­GLAR­SKIEJ skie­ro­wa­ny jest dla uczniów klas 1-3 szkół pod­sta­wo­wych w Rybniku.
Od roku szkolnego 2017/2018 zarówno PEWiŻ jak i klasy sportowe o PROFILU ŻEGLARSKIM organizowane będą przy Zespole Szkół Sportowych w Rybniku (byłe Gimnazjum nr 2)

Har­mo­no­gram zajęć: 
- wrze­sień, paź­dzier­nik, kwie­cień, maj, czer­wiec -  zajęcia na wodzie  które odbywają się nie­za­leż­nie od pogody  na terenie Sekcji Że­glar­skiej TS Kuźnia Rybnik w Sto­do­łach.
- li­sto­pad, marzec - zajęcia ogól­no­ro­zwo­jo­we oraz teo­re­tycz­ne prowadzone na terenie szkoły.

Uczest­nic­two w pro­gra­mie jest cał­ko­wi­cie bez­płat­ne.

 

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w dwóch grupach:
GRUPA PONIEDZIAŁKOWA - godz. 15.45 - 17.45
GRUPA WTORKOWA - GODZ. 15.45 - 17.45
Zajęcia ogólnorozwojowe w miesiącach listopad - marzec odbywają się w poniedziałki o godz.16.00 w Zespole Szkół Sportowych w Rybniku (ul. Grunwaldzka 18)

WARUNKI UCZESTNICTWA W PEWiŻ
Zgłoszenia do PPROGRAMU na rok szkolny 2017/2018 prosimy nadsyłać na adres
a.​mru­gal­ska@​zagle.​rybnik.​pl 
W tytule wpi­su­je­my "PROGRAM EDU­KA­CJI WODNEJ I ŻE­GLAR­SKIEJ"
W treści: 
- Imię i Na­zwi­sko oraz wiek dziecka
- Szkołę oraz klasę do jakiej dziecko uczęsz­cza 

Po prze­sła­niu ZGŁO­SZE­NIA otrzy­ma­cie Państwo maila zwrot­ne­go za­wie­ra­ją­ce­go warunki uczestnictwa w zajęciach. Od­po­wie­my również na wszyst­kie Państwa pytania do­ty­czą­ce or­ga­ni­za­cji zajęć, har­mo­no­gra­mu itp.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr. 504 806 385

 

 

DSC07091.jpg
DSC07091.jpg
DSC06940.jpg
DSC06940.jpg
DSC06942.jpg
DSC06942.jpg
DSC06961.jpg
DSC06961.jpg
DSC06980.jpg
DSC06980.jpg
Puchar_Rybnika_544.jpg
Puchar_Rybnika_544.jpg
DSC06950.jpg
DSC06950.jpg
DSC06952.jpg
DSC06952.jpg

Kontakt >

Administracja

Serwis oparty na: ConfigLevel 3 Framework

Copyright © 2011 Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik Developed by nickesh.pl

Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik