PROGRAM EDUKACJI WODNEJ i ŻEGLARSKIEJ

 

KLASA SPORTOWA O PROFILU ŻEGLARSKIM

Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik oraz Zespół Szkół Sportowych w Rybniku ogłaszają nabór do klasy sportowej o PROFILU ŻEGLARSKIM - 4 klasa SP. Klasa Sportowa zorganizowana zostanie w Zespole Szkół Sportowych w Rybniku w roku szkolnym 2017/2018
(byłe Gimnazjum nr 2, ul.Grunwaldzka 18).
Oferta skierowana jest do uczniów klas 3 wszystkich Rybnickich Szkół Podstawowych.

Deklaracje należy składać w sekretariacie szkoły
Gimnazjum nr 2, ul.Grunwaldzka 18

Rozpoczęcie nauki - wrzesień 2017.

 

PROGRAM EDUKACJI WODNEJ I ŻEGLARSKIEJ

Sekcja Że­glar­ska TS Kuźnia Rybnik oraz Miasto Rybnik za­pra­sza­ją uczniów klas 1-3 szkoły pod­sta­wo­wej do udziału w bez­płat­nych za­ję­ciach z ŻE­GLAR­STWA!!! Organizowanych w ramach godzin dodatkowych WF-u.

PROGRAM EDU­KA­CJI WODNEJ I ŻE­GLAR­SKIEJ skie­ro­wa­ny jest dla uczniów klas 1-3 szkół pod­sta­wo­wych w Rybniku.
Od roku szkolnego 2017/2018 zarówno PEWiŻ jak i klasy sportowe o PROFILU ŻEGLARSKIM organizowane będą przy Zespole Szkół Sportowych w Rybniku (byłe Gimnazjum nr 2)

Har­mo­no­gram zajęć: 
- wrze­sień, paź­dzier­nik, kwie­cień, maj, czer­wiec -  zajęcia na wodzie  które odbywają się nie­za­leż­nie od pogody  na terenie Sekcji Że­glar­skiej TS Kuźnia Rybnik w Sto­do­łach.
- li­sto­pad, marzec - zajęcia ogól­no­ro­zwo­jo­we oraz teo­re­tycz­ne prowadzone na terenie szkoły.

Uczest­nic­two w pro­gra­mie jest cał­ko­wi­cie bez­płat­ne.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PEWiŻ
Zgłoszenia do PPROGRAMU na rok szkolny 2017/2018 prosimy nadsyłać od 15 maja na adres a.​mru­gal­ska@​zagle.​rybnik.​pl 
W tytule wpi­su­je­my "PROGRAM EDU­KA­CJI WODNEJ I ŻE­GLAR­SKIEJ"
W treści: 
- Imię i Na­zwi­sko oraz wiek dziecka
- Szkołę oraz klasę do jakiej dziecko uczęsz­cza 

Po prze­sła­niu ZGŁO­SZE­NIA otrzy­ma­cie Państwo maila zwrot­ne­go za­wie­ra­ją­ce­go warunki uczestnictwa w zajęciach, termin spo­tka­nia or­ga­ni­za­cyj­ne­go oraz termin roz­po­czę­cia zajęć. Od­po­wie­my również na wszyst­kie Państwa pytania do­ty­czą­ce or­ga­ni­za­cji zajęć, har­mo­no­gra­mu itp.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr. 504 806 385

Ilość miejsc jest ogra­ni­czo­na.

Kontakt >

Administracja

Serwis oparty na: ConfigLevel 3 Framework

Copyright © 2011 Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik Developed by nickesh.pl

Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik