PROGRAM EDUKACJI WODNEJ i ŻEGLARSKIEJ

KLASA SPORTOWA O PROFILU ŻEGLARSKIM

Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik oraz Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Rybniku ogłaszają nabór do klasy sportowej o PROFILU ŻEGLARSKIM - 4 klasa SP. Klasa Sportowa zorganizowana zostanie w Szkole Podstawowej nr 10 w Rybniku w roku szkolnym 2017/2018
(aktualnie Gimnazjum nr 2, ul.Grunwaldzka 18).
Oferta skierowana jest do uczniów klas 3 wszystkich Rybnickich Szkół Podstawowych.

Deklaracje nalerzy składać w sekretariacie szkoły
Gimnazjum nr 2, ul.Grunwaldzka 18

Rozpoczęcie nauki - wrzesień 2017.

NABÓR

HARMONOGRAM NABORU
31.05.2017 – ostateczny termin składanie podao w sekretariacie szkoły lub na adres mailowy a.mrugalska@zagle.rybnik.pl (w tytule należy wpisad „ KLASA ŻEGLARSKA”),
7.06.2017 – próba sprawności fizycznej godz. 16.00 sala gimnastyczna GM nr 2 , 12.06.2017 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych na stronach internetowych szkoły oraz sekcji. Wzór podania znajduje się w załączniku. ZASADY

WERYFIKACJI SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ KANDYDATÓW DO KLAS O PROFILU ŻEGLARSKIM
Testy sprawnościowe do szkoły podstawowej: 3.1. Kandydata obowiązuje udział w następujących próbach:
3.1.1. skok w dal z miejsca (max 20 pkt.)
3.1.2. skłon w przód (max 20 pkt.)
3.1.3. siła mięśni brzucha (max 20 pkt.)
3.1.4. zwis w podciągnięciu (max 20 pkt.)
3.1.5. bieg wahadłowy 4 x 10 m (max 20 pkt.)

3.2. Za każdą próbę kandydat otrzymuje punkty.
Maksymalnie można zdobyd 100 punktów. Minimum kwalifikacyjne to 65 punktów.

3.3. W przypadku gdy minimum kwalifikacyjne osiągnie więcej kandydatów niż wynosi pula miejsc o przejściu do dalszego etapu rekrutacji decyduje większa liczba zdobytych punktów.

OPIS TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH DO KLAS O PROFILU ŻEGLARSKIM
1. Należy wykonad następujące próby:
a) Skok w dal z miejsca. Dwiczący staje w małym rozkroku z ustawionymi równolegle stopami przed linią startową. Następnie wykonuje wymach rąk z jednoczesnym odbiciem obunóż i skacze jak najdalej. Długośd skoku mierzy się od wyznaczonej linii (belki) do najbliższego śladu pozostawionego przez piętę skaczącego. Jeżeli skaczący po wykonaniu próby przewróci się do tyłu, to skok należy powtórzyd. Długośd skoku mierzymy w cm.
b) Skłon w przód. Dwiczący staje bez obuwia na podwyższeniu, na której ułożona jest miara. Stopy są złączone, nogi proste w stawach kolanowych. Z tej pozycji należy wykonad ruchem ciągłym skłon w przód tak, aby sięgnąd palcami jak najniżej. Taką pozycję należy utrzymad 2 s. Na miarce odczytujemy wynik w cm. c) Siła mięśni brzucha. Z leżenia tyłem, dłonie splecione na potylicy, nogi ugięte w kolanach, stopy trzymane przez nauczyciela, skłony tułowia z dotknięciem łokciami ud lub kolan – liczymy powtórzenia w ciągu 30 s. Plecy za każdym razem muszą powrócid do pozycji wyjściowej, tak by splecione na potylicy dłonie dotknęły podłoża .
d) Zwis w podciągnięciu. Próbę wykonujemy na drążku umocowanym na wysokości dosiężnej. Próba rozpoczyna się w chwili gdy dwiczący samodzielnie zawiśnie na drążku trzymając się nachwytem a kooczy kiedy jego oczy znajdą się poniżej drążka. Mierzymy czas zwisu z dokładnością do 1 s.
e) Bieg wahadłowy. Bieg odbywa się na równym terenie o nie śliskiej nawierzchni z wyznaczonymi dwiema liniami odległymi od siebie o 10 m. Dwiczący na sygnał rusza z pozycji startu wysokiego sprzed linii początkowej w kierunku drugiej linii, za którą położone są 2 klocki. Należy zabrad klocek, pobiec do linii początkowej i położyd za nią klocek. Czynnośd powtórzyd z drugim klockiem. Czas zostaje zatrzymany w momencie położenia drugiego kocka za linią początkową. Klocki muszą byd położone, nie mogą byd rzucone. Czas mierzymy z dokładnością do 0,1 s

 

 

PROGRAM EDUKACJI WODNEJ I ŻEGLARSKIEJ

Sekcja Że­glar­ska TS Kuźnia Rybnik oraz Miasto Rybnik za­pra­sza­ją uczniów klas 1-3 szkoły pod­sta­wo­wej do udziału w bez­płat­nych za­ję­ciach z ŻE­GLAR­STWA!!! Organizowanych w ramach godzin dodatkowych WF-u.

PROGRAM EDU­KA­CJI WODNEJ I ŻE­GLAR­SKIEJ skie­ro­wa­ny jest dla uczniów klas 1-3 szkół pod­sta­wo­wych w Rybniku.
W roku szkolnym 2016/17 PEWiŻ realizowany jest przy Szkole Pod­sta­wo­wej nr 11 w Rybniku.
Od roku szkolnego 2017/2018 zarówno PEWiŻ jak i klasy sportowe o PROFILU ŻEGLARSKIM organizowane będą przy Szkole Podstawowej nr 10 w Rybniku (aktualnie Gimnazjum nr 2)

Har­mo­no­gram zajęć: 
- wrze­sień, paź­dzier­nik, kwie­cień, maj, czer­wiec -  zajęcia na wodzie  które odbywają się nie­za­leż­nie od pogody  na terenie Sekcji Że­glar­skiej TS Kuźnia Rybnik w Sto­do­łach.
- li­sto­pad, marzec - zajęcia ogól­no­ro­zwo­jo­we oraz teo­re­tycz­ne prowadzone na terenie szkoły.

Uczest­nic­two w pro­gra­mie jest cał­ko­wi­cie bez­płat­ne.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PEWiŻ
Zgłoszenia do PPROGRAMU na rok szkolny 2017/2018 prosimy nadsyłać od 15 maja na adres a.​mru­gal­ska@​zagle.​rybnik.​pl 
W tytule wpi­su­je­my "PROGRAM EDU­KA­CJI WODNEJ I ŻE­GLAR­SKIEJ"
W treści: 
- Imię i Na­zwi­sko oraz wiek dziecka
- Szkołę oraz klasę do jakiej dziecko uczęsz­cza 

Po prze­sła­niu ZGŁO­SZE­NIA otrzy­ma­cie Państwo maila zwrot­ne­go za­wie­ra­ją­ce­go warunki uczestnictwa w zajęciach, termin spo­tka­nia or­ga­ni­za­cyj­ne­go oraz termin roz­po­czę­cia zajęć. Od­po­wie­my również na wszyst­kie Państwa pytania do­ty­czą­ce or­ga­ni­za­cji zajęć, har­mo­no­gra­mu itp.

Ilość miejsc jest ogra­ni­czo­na.

Kontakt >

Administracja

Serwis oparty na: ConfigLevel 3 Framework

Copyright © 2011 Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik Developed by nickesh.pl

Sekcja Żeglarska TS Kuźnia Rybnik